Ролята на детската градина

за социализацията на детето

Изхождайки от констатациите, че детето се нуждае от по – широка обществена среда, в която да се включва в съвместна дейност с връстници и възрастни, а родителите имат нужда от помощ при отглеждането и възпитанието на децата, в началото на тази учебна година в ЦДГ "Бистро изворче” създадохме Училище за родители, чрез което да синхронизираме усилията на учители и родители в процеса на обучение и възпитание на децата. На досега проведените срещи разговаряхме за начините на безпроблемно адаптиране на детето в условията на детската градина като една нова социална среда и оттам и новата социална роля на детето; Как то да израсте щастливо и успешно, като особено внимание обърнахме на поощрението и положителната нагласа към усилията на детето за придобиване на социални умения, да се ориентира в човешките отношения и да възприеме правила и отговорности.
Във връзка с 16 ноември – Международния ден на толерантността ние ориентирахме педагогическото взаимодействие към стимулиране на позитивното мислене и насочихме усилията си към формиране на начални умения за социална солидарност и отношения, основани на търпимост и взаимни компромиси.
Всяко дете получи емблема с послание за доброта, усмивки и вежливост, които допринесоха за цялостната атмосфера на взаимно уважение.
На 21 ноември – Деня на християнското семейство в детската градина беше извършен водосвет за здраве от отец Александър, организирана беше кулинарна изложба и експозиция от сватбени снимки. Децата поздравиха гостите със стихчета и танци.

В нашата детска градина народните традиции и свързаните с тях обичаи са неделима част от възпитателно – образователния процес. Наситеният с приказки, песни, танци и игри фолклор е близо до светоусещането на детето и емоционалната му нагласа.

Водени от тези идеи през месец Април 2007 г. реализирахме Вечер на народното творчество "От извора”, посветена на баба и дядо и представена в читалището на квартала пред обществеността.
Наши гости бяха деца от ЦДГ № 13 и ОДЗ № 4 гр. Враца, които ни поздравиха с песни и танци. На празника ни присъстваха Г-жа Д. Костадинова, ст. експерт ПВ РИО Враца, представители на Община Враца, наши колеги и партньори.

Освен на местно ниво нашите възпитаници със самочувствие се изявяват и като гости. С „Моряшки танц”, народна песен и изпълнение на английски език ние взехме участие в празника „И ние сме деца на Европа”, проведен в с. Паволче през м.май 2007г.

В заключение можем да кажем, че социализацията като процес на въздействие на възрастните върху детето с цел развиване на неговите морални, интелектуални и физически способности се реализира успешно в условията на детската градина . Тя е тази утвърдена образователна институция, в която децата се развиват най-добре в атмосфера на искрена любов, доброжелателство и сътрудничество.Обединила в себе си традициите на демократичното ни образование и технологиите на  ХХІ  век, детската градина е незаменима  за  израстването на бъдещите пълноценни граждани на Обединена Европа.


Изготвил:
Дора Трифонова