ОБЩИНА    ВРАЦА


СЪГЛАСУВАНО,                                               УТВЪРДИЛ,

    РИОКОЗ – ВРАЦА:                                           ЗАМ.- КМЕТ:

     ...................................                                                                    / д-р Михаил Шарков /

 

 

ПРИМЕРНО ЕДИННО ПРОЛЕТНО МЕНЮ

за хранене на деца от 3 до 7 г. възраст в ЦДГ и ОДЗ

 на Община Враца

за 2010 г.

 

Допълнителни обяснения:

 

1. Контролът по изпълнението на менюто се осъществява от Директора на съответното детско заведение и медицински специалист.

2.  Запазва се правото ръководителя на детското заведение да извършва промени в менюто, в зависимост от  индивидуалните особености и физическото състояние на отглежданите деца и конкретни обстоятелства и ситуации.

3. Комисията препоръчва 3 пъти седмично консумацията на типов хляб и 2 пъти - на пълнозърнест хляб.

4. Менюто е изготвено от комисия със Заповед  №305/09.03.2010 г. на Кмета на Община Враца и съгласувано с РИОКОЗ-Враца.

5. Предложените ястия за деца в градинска група са от Сборник рецепти с наръчник за хранене на децата от 3 до 7 год. възраст от авторски колектив, изд. Техника ООД, София 2006 г.

 

 

 

 

Изготвили,

 

Комисия в състав:

 

Председател: инж. Юлия Кръстева – технолог, Община Враца

 

Членове: 1. Ваня Заркова – директор ДЯ № 5 „ Българчета”

                2. Юлия Гарванска – директор ОДЗ „ Зора”

                3. Султанка Димитрова – медицински специалист – ОДЗ „ Радост”

                4. Соня Петрешковска – медицински специалист – ЦДГ „ Звездица”