51 години предучилищно възпитание

в кв.Бистрец,гр.Враца


ЦДГ”Бистро изворче”кв.Бистрец,гр.Враца
"Проучи миналото,за да разбереш настоящото и се
насочи правилно към бъдещето”
В края на XIX век с развитието на капитализма, се създават обективни предпоставки за възникване на идеята за откриване на обществени заведения за възпитанието на малките деца.
Нейни първи привърженици, организатори и теоретици са: Драган Цанков, Никола Живков, Георги Живков, Вела Живкова-Благоева, Иван Шишманов и др.
Възприели прогресивните тенденции на западноевропейската педагогическа мисъл, те допринасят за организиране на първите детски заведения и подготовка на учители.
Предучилищното възпитание намира отражение и в просветните закони на държавата,
като се дискутира проблемът за същността на детските градини, за методическите и дидактически страни на учебно-възпитателната работа, за ролята на детската учителка .
Израз на голямата грижа и внимание към младото поколение са хилядите открити целодневни, полудневни и сезонни детски градини. За освобождаване на родителите от грижа за децата през най-усилената полска работа(летния период) и за правилното им възпитание, всяка година се открива сезонни детски градини във всички села.
Възпитанието на децата(преди постъпване в училище) се осъществявало в семейството, но заетостта на майките и липсата на необходимото образование за това довело до откриване на първата сезонна детска градина в село Бистрец. За целта , по бюджета на съвета се предвиждат средства за заплати на възпитатели и помощен персонал, както и за средства за закупуване на кухненски инвентар.
Историята на предучилищното възпитание в квартал Бистрец започва през 1956 год., със сформирането на група от 26 деца за периода от 18.VI.1956 до 25.VII.1956 година.
Ръководител на групата е Надежда Петкова, готвач – Ангелина Димитрова и прислужник – Младена Маринова.
На следващата година – 1956/57год., лятната група е от 31 деца с ръководител Гена Петкова, готвач Младена Маринова и прислужник Ката Иванова. Открита е на 22.06.1957 г.
ЛДГ продължила 44 дена, като основни задачи е укрепване физическите сили на децата, тяхното здраве, усвояване на редица здравно-хигиенни и културни навици.
Възложените задачи пред ръководството са изпълнени, но проблеми от битов характер са пречили на нормално провеждане на дневният режим. Като основен проблем се отбелязва различната възрастова граница на децата, и за това като препоръка за следващата година е че те трябва да бъдат на една възраст.
През1957/58год. лятната градина е открита от 09.06 до 31.07.продължила е 50 дни.
Подготовката за откриване започнала от 03.06.58г.,като всички помещения са почистени основно, съдовете изварени, закупени са нови кухненски съдове и играчки. Направени са изследвания на децата и персонала от Санипидстанция. Групата се състой от 42 деца с ръководители Мария Генова и Стефка Ангелова.Храната е подсигурена от ТКЗС.
Дневният режим на децата е следния:
- Прием на децата      от 7.00 ч. до 7.45 ч.
- Гимнастика              от  7.45 ч. до 8.00 ч.
- Закуска                      от  8.00 ч. до 8.30 ч.
- Раздвижване             от  8.30 ч. до 8.40 ч.
- Занятия                     от  8.40 ч. до 9.50 ч.
- Подвижни игри        от  9.50 ч. до11.30 ч.
- Подготовка за обяд  от 11.30 ч. до 11.45 ч.
- Обяд                           от 11.45 ч. до 12.30 ч.
- Подготовка за сън    от 12.30 ч. до 13.00 ч.
- Сън                            от 13.00 ч. до 16.30 ч.
- Закуска                      от 16.30 ч. до 17.00 ч.
- Игри                          от 17.00 ч. до 19.00 ч.
Децата са закалени, без простудни заболявания. Учебно-възпитателната работа протича според изготвения от ръководителките план.
На следващата година – 1958/59, лятната детска градина е открита с 50 деца и ръководителки Тотка Ценова и Гергана Илиева, готвач Василка Цветкова и прислужник Мария Иванова.
През 1959/60г. са обхванати 45 деца
За първи път през 1960/61г. се открива полудневна детска градина за деца на възраст от 6 години. Ръководител е Николина Дилчовска.
Следващите години:1961/62,1962/63,1963/64 и 1964/65 г., групите са ръководени от Николина Дилчовска, Цветана Кръстева и Виолета Костова.
През 1965/66г., децата от ПДГ овладяват много умения и навици. Научават стихотворения и приказки, изучават сезоните и промените свързани с тях, запознават се с превозни средства (автобус, влак,параход, самолет). Съставят разкази по картинки, запознават се с цифрите до 10.
За децата от ЦДГ се грижи Параскева Митева , която започва "борба "за самостоятелна детска градина, тъй като помещенията в училището не са достатъчни. Групата е сформирана за периода: 10.04-1.010.66г.
През 1966/67г. временната детска градина отново е настанена в училището след приключване редовните занятия на учениците. Тя се ръководи от Здравка Новкиришка, а ПДГ от Бойка Ангелова.
След доста усилия през 1966/67г.са отпуснати средства -1800 лева за ремонт на старото училище с цел приспособяването му на сграда за детска градина.
Въпреки отпуснатите пари, ремонт все още не е започнел и така отново през лятото на1968 г. се открива временна лятна градина в училище ”Иван Рилски”кв.Бистрец.
Децата от предучилищна възраст са много и нуждите налагат вземане на решение за откриване на Целодневна градина.Така от 1.11.1968 г., временната градина прераства в постоянна, целодневна. Помещава се в две учебни стаи, поради липса на сграда.
ЦДГ започва да работи в състав:
- Параскева Митева-директор с група
- Цветана Генова – учителка
- Христина Спасова – 1/2 домакин и ½ леля
- Мария Кръстева – прислужник
- Димитра Георгиева – готвач
Учител на ПДГ е Виолета Костова, но след преместване то й през II срок е назначена Пенка Кръстева
През зимата и пролетта на 1968/69г. ЦДГ все още е в училището, което довело до двусменно обучение на учениците, поради недостиг на класни стаи. Ремонта на старото училище е започнал и много сили, упоритост и енергия е изразходила директорката –Параскева Митева  за осъществяването на мечтата за свой собствен дом. Тогавашния началник отдел ”Просвета”към ГНС-Дилко Манчев и финансистът към ОНС – Христо Балинов, отпускат средства и с помощта на местни майстори се ремонтира сградата -ДГ.
След доста усилия и перипетии  през лятото на 1969 г., децата и персонала на ЦДГ се радват на свой дом. Помещенията не са просторни, но функционално удобни, уютно подредени.
От 1969 г. децата от квартал Бистрец се отглеждат и възпитават в две учебни заведения според тяхната възраст:ПДГ – 6 годишни в училището и в ЦДГ – деца от 3-5 години.
От учебната 1968/69год. до 1982/83год. ПДГ към училище ”СВ.Иван Рилски ” кв.Бисрец се ръководи от детската учителка Пенка Кръстева. Децата са на възраст между 5-6 год.
Броят им през годините варира от 30 до 24.
През тези години, пък ДГ в кв.Бистрец постоянно променя своят облик, както материална база, двор и интериор, така и в учебно-възпитателният процес.
Промени настъпват когато през 1976 г. за директор на детската градина е назначена учителката Недка Григорова. Параскева Митева остава като учителка, Мария Кръстева-леля, Димитрина Иванова – домакин, а Атанаска Кръстева – готвач.
Дооформят се зелените площи, извежда се чешма-шадраван  в двора, засаждат се нови храсти и дървета покрай оградата, правят се частични ремонти. Децата на квартала се отглеждат и възпитават в уютна градина с нужните критерии за детско заведение, подготвящо младото поколение за старт в живота.
Работата на двете групи се ръководи от тогавашните програми и изисквания за подготовка на децата. Нужните знания и навици се овладяват, групите активно се включват и в мероприятия организирани от училището и квартала.
Подготвителната детска група сменя своята учителка през 1983/84г., когато постъпва Тотка Данова. Децата и през тези години са от 24 до 18 – нужният брой за съществуването на групата.
През следващите години всичко върви нормално, както при ПДГ, така и при ДГ. Децата са обградени с нужните грижи, чувстват се комфортно и получават нужните знания. След навършване на 5 годишна възраст и изписването им от ДГ, децата постъпват в училище: "Св.Иван Рилски”в ПДГ .Там те се подготвят за постъпване в първи клас към училището с нужните им знания и навици.
През 1996/97 год. за учителка в ПДГ е назначена Дора Младенова, но през следващата година преминава в ДГ, като самостоятелна група.
Учителки в ДГ на групата са Недка Григорова и Параскева Митева, а Дора Младенова води ПДГ до обяд. Децата общо достигат до 47 броя. Групите са разпределени в двете стаи като отделни занимални, и учебните занятия вървят съвсем нормално.
След пенсиониране на Параскева Митева е назначена Дора Трифонова. Това е периода на учебната 1999/00 г., но през зимата – януари месец след решение на отдел ”Просвета” към Община Враца, групата към ПДГ е слята към ДГ. Поради това се налага съкращаване на персонал. Съкратена е учителката Дора Трифонова и готвачката Славяна Коцева.
Децата от квартала вече се обучават само в едно учебно заведение до постъпването им в първи клас и това е ДГ. Персонал грижещ се за децата от ДГ са:
Недка Григорова – директор с група
Дора Младенова – учител
Галя Веселинова – домакин
Таня Атанасова – готвач
Учебно-възпитателният процес е съобразно програмите: ”Активността на детето в детската градина” – Н.Витанова и Програма за възпитание на детето от 2 до7 годишна възраст – Ел.Русинова. През годините се работи поотделно, но след преценка на педагогическия персонал се взима решение за заимстване  положителното от двете програми за по-качествен и ефективен процес. Изпълняват се ДОИ, което се доказва с резултатите получени от проведените диагностики. Като допълнителна дейност се въвежда ЧЕО – английски език, водено от Дора Трифонова.
През учебната 2004/05г, след пенсиониране на Недка Григорова, за временно изпълняваш длъжността директор, е назначена Дора Младенова, като на нейно място е назначена Дора Трифонова. Новият колектив е млад и амбициозен, с нови творчески идеи и чувство за доказване и отговорност пред обществото и ръководни кадри в лицето на РИО -Враца и отдел ”Просвета”към Община Враца.
Детската градина е с нужният авторитет, активно се включва във всички организирани мероприятия и макар с малка частица, допринася за развитието на предучилищното възпитание в град Враца. Децата от предучилищна възраст се подготвят според общата програма за подготвителна за училище група. Осигурени са с нужните средства и комплект книжки по образователните направления, като се реализира високо качество на задължителна предучилищна подготовка.
След успешно проведен конкурс за директор е назначена Дора Младенова , а титуляр на учителското място – Дора Трифонова.
Работата в смесена възрастова група е трудна и отговорна, но  нужната квалификация, творчество и професионално отношение  на педагогическият персонал води до един правилно организиран учебно-възпитателен процес.
През всичките си досегашни години на съществуване Детската градина в квартал Бистрец е била единствена за предпочитана от родителите за отглеждане и възпитание на техните деца и затова отговорността пред целият колектив е много трудна. Непрекъснато е нужно доказване, ангажиран педагогически труд водещ до просперитета на детското заведение и запазване престижа пред населението.
Въпреки малката ни детска градина и 50 годишната история на предучилищното развитие в квартал Бистрец, колективът ни има с какво да се гордее. Чувството на заслужена гордост от изминалия път е изпълнен с предизвикателства, натрупан опит и много успехи. Като признателност за успешна работа е удостояването ни през 2005/06 г.с наградата на кмета за "Директор на годината”. Това е награда за общ труд и принос към цялото предучилищно възпитание, чест и отговорност към работата ни.
Заслужена е благодарността на родителите и обществеността към труда на няколко поколения учители, съхранили и развили най-доброто в педагогическата работа, обграждайки с любов малките деца на квартал Бистрец. Винаги ще се помнят учителките:Пенка Кръстева, Цветана Генова и Недка Григорова – с тихите си характери и благи усмивки. Параскева Митева ще остане като най-борбената директорка и дългогодишна учителка. Много сили, енергия и лично време е отдала за каузата на  предучилищното възпитание в квартал Бистрец.
Творческите успехи на колектива през последните години са извор на новаторски идеи, любов към учителската професия и най-вече към нашето бъдеще – младото поколение на квартала, бъдещите граждани на Обединена Европа.
Приоритет е запазване авторитета на детската градина, активно участие в развитието на предучилищното възпитание в област Враца и принос за дългогодишната му история.

Изготвил:
Дора Ангелова Младенова