За съществуването на една наистина добра детска градина са необходими:

 • Любов към децата
 • Висок професионализъм
 • Усилие, търпение и всеотдайност

Това можем, това искаме, това даваме на нашите деца!


Мисия, визия и цели

Мисия на детското заведение

Използване на разнообразни стратегии за обучение с цел стимулиране развитието на децата и пълноценната им подготовка за училище. Възпитание и обучение според държавните образователни изисквания за предучилищно възпитание и подготовка за стандартите на Европейския съюз. Възпитание в дух на толерантност и уважение към личността, в дух на националните традиции.

Визия на детското заведение

Утвърждаване на ДГ "Бистро изворче" като конкурентно способна детска градина. Усъвършенстване на професионалните умения на педагогическия колегиум, обособяването му като екип от високо отговорни личности, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешкото достойнство на децата, уважение правата на детето, противодействие срещу проявите на агресивност и насилие.

Цели на детското заведение

 • Повишаване качеството на възпитателно-образователната работа.
 • Осигуряване на условия за физическо, умствено, нравствено и социално развитие на подрастващите.

Стратегии в дейността на детското заведение

 • Осигурявяне на обществени условия за промяна на детската индивидуалност към положителна нагласа за училище.
 • Осигуряване на обществени условия за промяна на педагогическата работа с децата, подлежащи на училищно обучение.
 • Гарантиране подкрепа на отворения характер на образованието в детството.
 • Реализиране на плавен преход към училищно обучение.
 • Прогресивно развитие чрез възпитание.
 • Утвърждаване на новия модел за педагогизирана междукултурна среда .
 • Привеждане на системата от здравно-профилактични дейности в детската градина съобразно съвременните тенденции, промени и нормативна база.

Обогатяване формите на работа с родителите

Установяване на сътрудничество между педагогическия екип, семействата, обществеността и специализираните институции за изработване прилагане на стратегия за опазване ценностите на детството, защита правата на децата, превенции срещу насилието.

Приоритети в дейността на детското заведение

 • Акцентиране върху социалната, познавателна и специална готовност на децата за училище от подготвителна група.
 • Подобряване нивото на вътрешно-методичната квалификационна дейност
 • Задълбочаване контактите с обществени организации и институции отворени към проблемите на ДЗ и привличане на допълнителни източници за подпомагане на дейността и подобряване на МТБ на ДГ "Бистро изворче".

Децата тук се възпитават като личности, заобиколени с много обич и внимание!